Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości – obowiązkowe, ale i bardzo opłacalne

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości – obowiązkowe, ale i bardzo opłacalne

Zadaniem pośrednika jest doprowadzenie transakcji sprzedaży, kupna, wynajmu lub najmu nieruchomości. Aby taka osoba mogła wykonywać swój zawód, musi ona posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dlaczego to takie ważne?

Czym jest obowiązkowe OC dla pośrednika nieruchomości?

Polisa OC jest wymaganym przez prawo, a konkretniej przez Ustawę o gospodarce nieruchomościami ubezpieczeniem. Jest ono swego rodzaju zabezpieczeniem przed różnego rodzaju sytuacjami, których wystąpienie może być podstawą do dochodzenia roszczeń przez klienta. Możemy do nich zaliczyć różnego rodzaju zdarzenia losowe, do których dojdzie podczas wykonywania działalności pośrednika i które spowodują szkody. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla pośredników ma termin ważności – polisa zawierana jest na okres jednego roku, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o jej przedłużeniu.
Wspomniana ustawa określa również minimalną sumę gwarancyjną, która dla jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie przekraczającym 12 miesięcy wynosi 25000 euro.
Konsekwencją za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC jest kara pieniężna, której wysokość może wynosić od 8000 do nawet 20000 złotych.

Kto powinien posiadać ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie obowiązywania ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami

Każdy pośrednik nieruchomości OC powinien traktować bardzo poważnie, bo niewykluczone, że kiedyś przyda mu się ta ochrona. Takie obowiązkowe ubezpieczenie powinny posiadać zarówno osoby fizyczne, które prowadzą działalność z zakresu pośrednictwa, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Warto podkreślić, że nawet jeśli pośrednictwo nieruchomości nie jest główną sferą działalności firmy, to i tak należy posiadać ubezpieczenie OC. Pośrednicy, którzy są pracownikami czy też współpracują z biurem nieruchomości nie muszą posiadać OC – wystarczy, że właściciel ubezpieczy biuro.

Przed czym chroni OC pośrednika?

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie obowiązywania ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Co wchodzi w skład obowiązkowego ubezpieczenia OC? Obejmuje ono szkody, które powstały:

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie obowiązywania ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami

  • w ramach świadczenia usługi home-staging,
  • przez zgubienie, zniszczenie bądź też uszkodzenie dokumentów,
  • na skutek wykonywania opracowań oraz ekspertyz które dotyczą nieruchomości,
  • w wyniku prowadzenia doradztwa w zakresie rynku nieruchomości,
  • z powodu wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • przez działanie podwykonawców,
  • w skutek posiadania i użytkowania pomieszczeń biurowych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności pośrednictwa.

Jakie są obowiązki pośrednika wynikające z OC?

Samo wykupienie ubezpieczenia nie jest jedynym obowiązkiem ciążącym na pośredniku. Do każdej umowy pośrednictwa dołączane są różne załączniki, np. o przechowywaniu danych. Jednym z nich musi być również kopia aktualnej polisy lub też certyfikatu. Jeśli dojdzie do zmian w ubezpieczeniu lub pośrednik zawrze nową umowę ubezpieczenia, to wówczas musi on niezwłocznie poinformować o tym klienta, z którym zawarł umowę.

Korzyści z obowiązkowego OC

Warto ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Przede wszystkim w razie wystąpienia roszczeń pokryje ono koszty odszkodowania i jednocześnie nie narazi firmy na znaczące straty finansowe. Firma, która informuje klientów o posiadaniu takiej polisy jest dla nich nie tylko bardziej wiarygodna, ale pokazuje, że dba również o ich interesy. Co bardzo ważne, ubezpieczenie OC można dostosować do własnych potrzeb, wybierając różne warianty. Pozwoli to na skuteczną ochronę.

Jacek