Ubezpieczenie OC radcy prawnego

Na czym polega obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Tego typu usługa pełni funkcję swego rodzaju dwutorowej ochrony zabezpieczającej osobę radcy prawnego, oraz na swój sposób sprzyjającej interesom klienta, który został poszkodowany podczas wykonywania przez prawnika czynności związanych ze świadczeniem pomocy o charakterze prawnym. Warto dodać, że obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej podlegają także zagraniczni radcy wykonujący stałą praktykę na terenie Polski.

Jakie zagadnienia obejmuję obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Przede wszystkim polisą zostaje objęta pełnowymiarowa odpowiedzialność cywilna prawnika za szkody powstałe w wyniku podjęcia przez niego szkodliwego, błędnego działania, lub pewnego rodzaju zaniechania zaistniałych w trakcie wykonywania przez niego czynności związanych z zawodem radcy prawnego. Radca prawny ubezpieczenie obejmuję wszelkie szkody bez możliwości zaistnienia umownego ograniczenia ze strony zakładu ubezpieczeń. Nie pokrywa ono natomiast krzywd polegających na zniszczeniu, częściowym uszkodzeniu, lub całkowitej utracie mienia, które ubezpieczony zgotował bliskim członkom rodziny, osobom pozostającym w stosunku przysposobienia, ich małżonkom, powinowatemu w tej samej linii, tudzież stopniu, a także innemu ubezpieczonemu, który jest jego wspólnikiem. Ponadto nie zabezpieczenia zniszczeń powstałych w wyniku wystąpienia pełnoskalowego konfliktu zbrojnego, zamieszek, rozruchów, ataków terrorystycznych, stanu wojennego i innych tego typu wydarzeń. Co więcej ubezpieczenie nie obejmuję swoją ochroną szkody wyrządzone przez osobę ubezpieczoną bezpośrednio po skreśleniu jej z listy radców prawnych, oraz w okresie kiedy jest ona zawieszona w prawach do wykonywania zawodu prawnika, chyba że zaistniała sytuacja, iż straty powstały na wskutek wykonywania przez nią obowiązków zawodowych jeszcze przed zawieszeniem, lub skreśleniem.

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą być ubezpieczone na zupełnie inne okoliczności niż popełnienie błędu, czy zaniechanie

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia się przez radcę prawnego?

Przede wszystkim posiadanie polisy w znacznym stopniu zwiększa wiarygodność ubezpieczonego prawnika zarówno w oczach klientów, jak i partnerów biznesowych. Ponadto nie będzie on obciążony stratami wynikłymi z konieczności uiszczenia rekompensaty poszkodowanemu w ramach doprowadzenia do powstania pewnej szkody. Klient uzyska w takim wypadku odszkodowanie od firmy ubezpieczającej radcę. Jest to więc najzwyczajniej w świecie pewnego rodzaju zabezpieczenie.

Czy warto zainwestować w polisę nadwyżkową?

Tak naprawdę konieczność zakupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych zachodzi nie później niż w trakcie dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia wykonywania zawodu przez radcę

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą być ubezpieczone na zupełnie inne okoliczności niż popełnienie błędu, czy zaniechanie. Może ona zawierać takie składniki jak między innymi ubezpieczenie osób będących na aplikacji radcowskiej, znaczne podwyższenie podstawowych sum o charakterze gwarancyjnym, ochronę wszelkiego mienia będącego w posiadaniu kancelarii, a także ubezpieczenie przed potencjalną utratą dochodów. Jak można się domyślić zabieg ten będzie wiązał się z koniecznością zapłacenia o wiele wyższej składki niż to ma się w przypadku podstawowej oferty. Co by nie mówić warto jest jednak w obliczu tak sporej odpowiedzialności zawodowej zabezpieczyć się na wszystkie możliwe ewentualności.

Termin powstania obowiązku ubezpieczenia

Tak naprawdę konieczność zakupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych zachodzi nie później niż w trakcie dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia wykonywania zawodu przez radcę.

Jaka jest minimalna suma gwarancyjna?

Kwota o której mówimy ma wartość wynoszącą równo 50 tysięcy euro.

Jacek