Ochrona przed wypadkiem na wyjeździe

W zależności od miejsca pobytu cudzoziemcy przebywający na terytorium RP mają możliwość posiadania ubezpieczenia na wypadek zagrożenia życia bądź zdrowia. Nie zależnie od przynależności do powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce można korzystać z ubezpieczenia także w kraju. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców ze strony polisaobcokrajowca.pl mogą być przydatne dla Polaków, którzy zamierzają czasowo lub na stałe opuścić terytorium RP do strefy Schengen lub poza teren Unii Europejskiej.

Towarzystwa posiadają ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców z możliwością poszerzenia ich o nowe warianty indywidualne oraz grupowe.

Jak wygląda zakres ochrony ubezpieczeniowej? Dwa przykłady

Wariant I

W zależności od potrzeb można skorzystać z wersji podstawowej. W tym przypadku ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców sięgają od 10 do 100 tysięcy złotych. Podstawowa opcja pozwala nam na wypłatę 100% środków w przypadku śmierci ubezpieczonego. Stosowanie leków i środków ortopedycznych jest podstawą do otrzymania zwrotów w wysokości do -10% sumy ubezpieczenia, gdzie maksymalna wartość wynosi do 5 tys. złotych. Podstawowe ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców wypłacają 100% wartości polisy za trwały uszczerbek na zdrowiu. Częściowy uszczerbek na zdrowiu jest liczony na podstawie tabel i wykresów zawartych w warunkach umowy. Ubezpieczony może liczyć na zwrot określonej wartości środków wyrażonej w procentach. Poza leczeniem możesz liczyć na odszkodowanie wobec poszkodowanych osób trzecich.

Wariant II


To rozszerzony wariant, gdzie zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje aż 5 składników polisy. Pełny zakres waha się od 10 do 200 tys. złotych. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pozwalają na wypłatę 100% wartości ubezpieczenia. Taka sama sytuacja występuje w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli 100 wartości sumy ubezpieczenia. Częściowy uszczerbek na zdrowiu jest liczony za pomocą procentów ustalonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jednorazowe zwroty kosztów dotyczą materiałów opatrunkowych, leków lub środków ortopedycznych, które obejmują -10% wartości sumy ubezpieczenia. Wypadkowe ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców obejmują koszty powiązane z transportem medycznym na terytorium Polski do partnerskich placówek medycznych – pod warunkiem jego udokumentowania. Koszty dotyczą badań lekarskich (RTG, EKG, USG) niezbędnych do ustalenia diagnozy. W ubezpieczeniu są ujęte koszty obserwacji klinicznej. Ubezpieczenie obejmuje odszkodowanie wobec osób trzecich.

Jacek